Google Translate

สถานีวิทยุออนไลน์
ความถี่เอฟเอ็ม 98.0 MHz.จังหวัดพังงา

คลิกเพื่อรับฟัง

เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาสวัด

พระมานัส ปุญญภรโณ
+คลิกอ่านประวัติท่าน

สภาพอากาศ จ.พังงา
This document is not valid!
      News Update
      ประวัติด้านการศึกษา
Untitled Document

ประวัติเจ้าอาวาส ด้านการศึกษาทางการ
๑. ชั้นประถม ๑-๗ ที่โรงเรียนวัดเทวสุนทร ต.ลาดยาว อ.บางเขน จ.พระนคร (กรุงเทพฯ)
๒. มัธยมศึกษา ๑-๒ โรงเรียนภัทรศึกษา ต.ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
(สาเหตุที่ออกกลางครัน เพราะไปพัวพันกับการรวมตัวยกพวกตีกัน กับต่างโรงเรียนในกีฬาประจำจังหวัด)
๓. มัธยมศึกษา ปีที่ ๒ เทอมที่ ๒ โรงเรียนไกรกุลวิทยา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
(สาเหตุที่ย้ายโรงเรียน เพราะเหตุว่าต้องการเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด)
๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ (ชั้นสูงสุด) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (โรงเรียนประจำจังหวัด)
สอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรีไม่สำเร็จ จึงสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สำเร็จ เพราะไปสมัครทำงานไปด้วยและชีวิตการงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนต้องหยุดการศึกษา ในขณะที่กำลังเรียนเพียงปีที่ ๒
๕. ระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพระสังฆาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การศึกษาทางธรรม
ตำแหน่ง
๑. หัวหน้าที่พักสงฆ์อภัยสมุทร
๒. เลขาเจ้าคณะตำบลย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
๓. ครูสอนพระปริยัติธรรม

คุณสมบัติ
๑. จบนักธรรมเอก
๒. ผ่านการฝึกอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๓ คณะใหญ่หนใต้
๓. กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรพระสังฆาธิการ