Google Translate

สถานีวิทยุออนไลน์
ความถี่เอฟเอ็ม 98.0 MHz.จังหวัดพังงา

คลิกเพื่อรับฟัง

เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาสวัด

พระมานัส ปุญญภรโณ
+คลิกอ่านประวัติท่าน

สภาพอากาศ จ.พังงา
This document is not valid!
      News Update
      ด้านเผยแผ่พระสัทธรรม
Untitled Document
ประวัติเจ้าอาวาส ด้านการเผยแผ่พระสัทธรรม
 • ตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลำดับที่ ๓๔ ประจำจังหวัดพังงา รัศมีครอบคลุม ๕ จังหวัด ได้แก่ พังงา กระบี่ สุราษฎร์ ระนอง และชุมพร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื้อหาและรูปแบบรายการวิทยุ เป็นกิจกรรมพระพุทธศาสนาล้วนๆ ไม่มีรายการประเภทอื่นในผังรายการ
 • ขยายเครือข่ายคลื่นวิทยุกระจายเสียง (กำลังดำเนินการก่อสร้างและตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อทวนสัญญาณมากกว่า ๕ สถานี)
 • ตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ อภัยสมุทรดอทคอม เผยแผ่ธรรมะผ่านอินเตอร์เน็ทไปยังประชาคมโลก ทุกประเทศทั่วโลก (http://www.apaisamoot.com) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นรูปแบบเดียวกันกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดพังงา
 • โครงการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสถานีวิทยุออนไลน์ (จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๔)
 • ตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา (ห้องสมุดธรรมะ) ณ ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร พื้นที่ มากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
 • ตั้งศูนย์ศึกษาอบรมกรรมฐาน (หอกรรมฐาน) ณ ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร (พื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
 • สร้างอุทยานกรรมฐาน (สวนป่าปฏิบัติธรรม) พื้นที่มากกว่า ๕ ไร่
 • จัดอบรมให้ความรู้ศีลธรรมจริยธรรมภาคประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล (ชุมชนบ้านป่า และเกาะแก่ง ต่างๆ )
 • จัดส่งคณะพระวิทยากร ออกจัดกิจกรรมศีลธรรม จริยธรรม ตามโรงเรียนต่างๆ (นอกเหนือจากงานพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน)
 • จัดอบรมศีลธรรมและจริยธรรมรวม แก่ส่วนราชการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล อำเภอ เทศบาล เรือนจำ ฯลฯ
 • บรรยายธรรมและจัดกิจกรรมการทำวัตรเช้าเย็นแก่พุทธบริษัท ณ ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร และถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา และส่งผ่านอินเตอร์เน็ทไปยังประชาคมโลกพร้อมกัน ทุกวัน
 • จัดอบรมความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและส่งเสริมชักชวนให้ประชาชนชาวพุทธในเขตพื้นที่ สมัครสอบธรรมศึกษา (สนามหลวง) ภาคประชาชนเป็นประจำทุกปี
 • จัดอบรมความรู้พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษแก่ประชาชน ผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา
 • จัดอบรมอาสาสมัครเรียนพระกัมมัฏฐานทั้ง สมถะและวิปัสสนา ทุกเย็นวันเสาร์ อาทิตย์
 • จัดส่งพระลูกวัดไปดูแลรักษาวัดร้างและให้ความรู้พระพุทธศาสนาบริเวณวัดร้างนั้นๆ
 • จัดโครงการ “สอนแล้วสวด” ในกิจนิมนต์ต่างๆ เช่น เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระพุทธมนต์ ขอให้เจ้าภาพจัดให้มีการแสดงธรรม บรรยายธรรม ด้วย เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าภาพญาติมิตร ตลอดจนแขกผู้ร่วมงานบุญนั้นๆ
 • ฟื้นฟูการเทศน์มหาชาติชาดก แบบโบราณ ทั้งการเทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติคำหลวง แหล่เทศน์มหาชาติ และเทศน์มหาชาติร้อยแก้ว เป็นประจำทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง โดยรวมกับการทอดกฐินประจำปี