Google Translate

สถานีวิทยุออนไลน์
ความถี่เอฟเอ็ม 98.0 MHz.จังหวัดพังงา

คลิกเพื่อรับฟัง

เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาสวัด

พระมานัส ปุญญภรโณ
+คลิกอ่านประวัติท่าน

สภาพอากาศ จ.พังงา
This document is not valid!
      News Update
      ด้านพุทธศาสนาสงเคราะห์
Untitled Document

ประวัติเจ้าอาวาส ด้านพระพุทธศาสนาสงเคราะห์

  • จัดอุปสมบทหมู่ ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ รูป
  • ก่อนเข้าพรรษา ๑ ครั้ง
  • ก่อนวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ ครั้ง
  • อุปถัมภ์การอุปสมบทผู้ยากไร้ เดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๒ รูป

(โดยผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

  • บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓๐ รูป
  • บวชชี (เยาวชนหญิง) โกนหัว ภาคฤดูร้อน ปีละ ๑ ครั้งๆ ๒๐ คน