Google Translate

สถานีวิทยุออนไลน์
ความถี่เอฟเอ็ม 98.0 MHz.จังหวัดพังงา

คลิกเพื่อรับฟัง

เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาสวัด

พระมานัส ปุญญภรโณ
+คลิกอ่านประวัติท่าน

สภาพอากาศ จ.พังงา
This document is not valid!
      News Update
      ด้านสังคมสงเคราะห์
Untitled Document
ประวัติเจ้าอาวาส ด้านสังคมสงเคราะห์
๑. การศึกษาและทุนการศึกษา
* ทุนแก่นักเรียนยากจน ที่ได้รับผลจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์ สึนามิ เป็นรายเดือนๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน
* ทุนการศึกษาแก่การประกวดการแข่งขันศีลธรรม ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ปีละ ๙ ทุน
* ทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนบ้านบางมรวน ทั้งโรงเรียนจำนวน ๖๐ ทุนๆ ละ ๑๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
* สร้างศูนย์การเรียนรู้แพทย์ทางเลือก โครงการสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ เพื่อการศึกษาและดูงานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
๒. โครงการข้าวก้นบาตรเอื้ออาทร ด้วยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ว่างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เลี้ยงอาหารและเงินเลี้ยงชีพ แล้วแต่สภาพของครอบครัว ตลอดทั้งปีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการข้าวสารอาหารแห้งแก่ชนกลุ่มน้อย (ชาวมอแกน) รายเดือนครอบครัวละ ๕๐๐ บาท และข้าวสารครอบครัวละ ๑ ถัง จำนวน ๑๐ ครอบครัว
๔. สงเคราะห์สร้างบ้านพัก ให้ที่พักพิงและดูแลผู้สูงอายุภายในวัด พร้อมเงินยังชีพ เดือนละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๔ คน